آویز دست طبی

احتمالا خود شما یا اطرافیان تا به حال شکستگی دست را تجربه کرده باشید. هنگام این حادثه استفاده از یک آویز دست به منظور جلوگیری از فشار وارده بر دست یک ضرورت است. در صورت عدم استفاده از آویز دست ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را برای خود ایجاد کنید.

آویز دست
نمایش فیلترها
نمایش فیلترها